Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Belgische Spoorwegen stellen alles in het werk om de privacy van de website-bezoekers te beschermen. De Belgische Spoorwegen verzamelen en verwerken persoonsgegevens conform de Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(1).

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze site is HR RAIL, NV van publiek recht, Frankrijkstraat 85, 1060 Sint-Gillis, België, met ondernemingsnummer 0541.691.352.

HR Rail
H-HR.05
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel”

HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht, heeft als wettelijke opdracht(2) om alle personeel voor de Belgische Spoorwegen, zijnde HR Rail, Infrabel en de NMBS, te selecteren en aan te werven.
HR Rail stelt alles in het werk om de privacy van de website-bezoekers te beschermen. HR Rail verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WAARVOOR GEBRUIKT HR RAIL UW GEGEVENS

Indien u een profiel aanmaakt, gebruikt HR Rail de contactgegevens die u hebt verstrekt via deze website om u te informeren over vacatures, job-events en wedstrijden.
HR Rail behandelt hiermee ook uw inschrijvingen voor job-events en wedstrijden in het kader van job-events. Hiervoor vraagt HR Rail uw toestemming.
HR Rail verwerkt ook andere gegevens die u verstrekt om uw kandidatuur en uw geschiktheid voor een betrekking te evalueren.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

Om uw inschrijving op een event te verwerken of uw kandidatuur te behandelen verwerken wij volgende categorieën van gegevens bij. 

 • Identificatie- en contactgegevens: zoals naam, titel, adres,telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer en uw paswoord.
 • Foto’s en andere multimedia die u aan ons hebt verstrekt.
 • Persoonlijke bijzonderheden: zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Academisch curriculum: zoals overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt.
 • Gegevens over beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, ...).
 • Professionele ervaring: zoals beroepsinteresses, onderzoeksinteresse, academische interesse, specialisatieonderwerpen, onderwijservaring, raadplegingen.
 • Uitslagen van testen: zoals testen voor certificatie voor bepaalde beroepen en uitslagen van proeven en examens.
 • Waar de betrekking het strikt vereist houden wij fysieke kenmerken bij zoals grootte, gewicht.

Wij wijzen u erop dat uw besluit om bepaalde, in het kader van de wervingsprocedure verplichte of gevraagde Gegevens niet te verstrekken, invloed kan hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan het wervingsproces.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Enkel bevoegd personeel waarvan de taken rechtstreeks verband houden met het beheren van uw sollicitatie heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Ze hebben enkel toegang tot die gegevens die ze strikt nodig hebben om hun functie naar behoren te vervullen.
HR Rail kan uw gegevens doorgeven aan de vennootschappen waarbij u solliciteert of waar u ter beschikking wordt gesteld: bv. bij de NMBS, Infrabel, TFI (Thalys) en EIL (Eurostar). Uw gegevens zullen ook gebruikt worden door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de nodige formaliteiten bij aanwerving.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VDAB, FORAM, Actiris of Bruxelles Formation (de regionale arbeidsbemiddelingsinstanties van de overheid) met het oog op het aanbieden van een voorafgaande relevante opleiding, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Spoorwegen, teneinde uw slaagkansen op aanwerving te verhogen.
Indien we selectiekantoren of assessment centers gebruiken om uw kandidatuur te behandelen, geven wij een aantal van uw gegevens door aan deze organisaties.
Deze organisaties verwerken uw gegevens volgens de geldende wetgeving, betreffende de verwerking van persoonsgegevens. We verwijzen u naar de privacy verklaringen van die organisaties voor meer details.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS 

Indien u aangeworven wordt, zal HR Rail uw gegevens opslaan zolang u in dienst blijft en voor zolang de gegevens nodig zijn om aan haar verplichtingen als werkgever te voldoen. 

Indien u niet aangeworven wordt, en u hebt hiervoor uw toestemming gegeven, zal HR Rail uw gegevens voor onbepaalde duur bijhouden om u later te contacteren en te informeren over jobs bij, en evenementen en wedstrijden van de Belgische Spoorwegen. Hiervoor kunt U te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

TOEGANG KRIJGEN TOT UW GEGEVENS EN DEZE LATEN VERBETEREN OF WISSEN

U hebt steeds het recht om inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, en deze te laten verbeteren.
U kunt daartoe contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres railjobs@hr-rail.be, of op onderstaand adres:
     HR Rail
     H-HR.05
     Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel”

De gegevens van uw profiel kan u overigens zelf aanpassen via de website waar u deze hebt ingegeven.

Als u niet wordt aangeworven, en in zoverre HR Rail niet gebonden is aan wettelijke verplichtingen, kan u ook vragen om uw gegevens die wij gebruiken om u in lichten over vacatures, wedstrijden en evenementen te laten wissen. Een aantal resultaten van proeven en examens kunnen we niet wissen omdat deze latere sollicitaties beïnvloeden.
In het geval u uw gegevens laat wissen kan HR Rail u niet meer inlichten over openstaande vacatures, wedstrijden en evenementen bij de Belgische Spoorwegen.

TOESTEMMING EN GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U kunt te allen tijde uw toestemming tot verdere verwerking van gegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
U hebt voorts het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om de gegevens die u aan ons heeft gegeven, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht om die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
DE CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN HR RAIL
Voor uw vragen of verzoeken kunt u altijd beroep doen op de functionaris voor gegevensbescherming van HR-Rail:

 • per mail op adres “dataprotection@hr-rail.be”;
 • tijdens de werkuren per telefoon op intern nummer 911 25276,
 • of op onderstaand postadres:        

            HR Rail
            10.04 HR.003 Information Security & Data Protection Office
            Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

KLACHT BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Voor elke klacht m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich ook wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit(3).

Verantwoordelijkheidsbeperking

U wordt verzocht zelf geen gegevens te verstrekken en geen e-mails te sturen waaruit uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakorganisatie blijken, noch waarin persoonsgegevens betreffende uw seksuele leven of gezondheid voorkomen. Doet u dit toch, dan zal u geen verhaal hebben tegen de Belgische Spoorwegen.

_______________________________________________________

(1) VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)(2) Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen(3) Vanaf 25 mei 2018: de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht met de “wet van 3 december 2017. - Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit” Vóór 25 mei 2018: de privacy commissie of commissie voor de bescherming van de private levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl